Vælg en side

DRAGE/ANDRESEN Arrangements & Compositions

DRAGE/ANDRESEN

ARRANGEMENTER & KOMPOSITIONER

 

 

Sammen med Daniel Drage Lotzkat har jeg under navnet DRAGE/ANDRESEN arrangeret og komponeret mange musikstykker. Vi har skrevet for brass-ensemble, for Brass Band, for militærorkester, for harmoniorkester og for symfoniorkester. Bl.a. har vi skrevet koncerter for basbasun, for tuba og for slagtøj, hvor akkompagnementet både er instrumenteret for symfoniorkester, for harmoniorkester og for klaver.

 

 

 

 

MUSIK TIL SPECIAL EVENTS

Alene eller som en del af DRAGE/ANDRESEN, har jeg skrevet musik til mange “Special Events”, F.eks:
PEGASUS-FANFARE (1987)
– spillet af Det Kgl. Kapels messingblæsere ved genopstilling af “Pegasus-gruppen” oven på taget til Det Kgl. Teater,Gamle Scene
SØLVBRYLLUPS-FANFARE (1992)
– et mix af “Kong Kristian” og “Marseillaisen” (den franske nationalsang) – spillet af Det Kgl. Kapel til Dronning Margrethe og Prins Henriks sølvbryllup

 

PRELUDE FANFARE (1994)
Skrevet for Kapellet’s blæsere og slagtøj til operaens udendørs-koncert i Søndermarken

 

KRINSEN-FANFARE (1994)
til julelys-tænding på Kgs. Nytorv, spillet på skift af Det Kgl. Kapels messingblæsere og senere af Den Kgl. Livgardes Musikkorps
GAS-JINGLE (1997)
– skrevet til en naturgaskonference over tonerne G og AS, for henholdsvis Harmoniorkester, Brass Band, Brass-ensemble, Brass kvintet, saxofon kvartet, strygekvartet – og lurer 
GULDHORNS-FANFARE (2004)
til d.8. europæiske ungdomsmusikfestivals event på Rådhuspladsen, for fortæller, 2 lurer, 2 euphoniummer, 2 tubaer og ved 1.opførelsen med 5000 musikskoleelever
DOBBELT-KONCERT (2004)
for lur, didgeridoo og brass ensemble
PRÆLUDIUM OG POLSKA (2007)
for 16 tromboner – skrevet på bestilling af Skandinavisk Trombone Festival i Ingesund, Sverige. Stykket er senere omarbejdet for: 12 tromboner, piano, bas og trommesæt (se under Publikationer/noder/sheet music )
DTU-FANFARE (2012)
for 2 lurer og brass ensemble
SLAGET VED ISTED (2014)
– rekonstruktion af H.C. Lumbyes stykke – skrevet til den danske hærs 400års jubilæumskoncert på Operaen. Arr. for alle 3 danske militærorkestre slået sammen til et stort orkester på 70 musikere samt 3 fjern-grupper bestående af 18 trompeter og 2 percussionister, 
HOLBÆKFANTASI (2014)
– orkester-ouverture bygget over melodier komponeret af børn, bestilt af Copenhagen Phil.
HOVEDTEMAER FRA CARL NIELSENS 2.SYMFONI (2014)
– udsat for musikskole-ensemble
HAMLET FANFARE (2016) – skrevet til Hamlet-Festspillene i Helsingør, i flere udgaver for henholdsvis Symfoniorkester, Harmoniorkester, Brass band og signalhorn
PASTIME WITH GOOD COMPANY (2016)
for symfoniorkester og musikskoleelever til Copenhagen Phil.
HORNPIPE fra WATERMUSIC (2016)
for symfoniorkester og musikskoleelever til Copenhagen Phil.
ELGARS POMP AND CIRCUMSTANCE (2017)
for symfoniorkester og musikskoleelever til Copenhagen Phil
HORNFANFARE (2019)
for 9 horn – blev uropført for 50 horn til ORKESTERFESTIVAL på Danmarks Radio 17/3 2019

 

 

SYMPHONIC BRASS

 

Når messingblæsere fra symfoniorkestre skal spille som ensemble er det altid et problem at finde repertoire fordi de fleste besætninger falder ”udenfor” og ikke matcher orkestrets sammensætning af messinginstrumenter. F.eks. indeholder  stykker for ”10-piece ensemble” kun et horn men 4 basuner, mens andre stykker for større besætninger kan indeholde stemmer for 6 trompeter, 4 horn, 4 basuner og 2 tubaer. Derfor har vi, DRAGE/ANDRESEN, skrevet en række stykker for SYMPHONIC BRASS der passer perfekt for messingbesætningen i et symfoniorkester. Se en samlet liste af musikstykker under publikationer/noder/sheetmusic/symphonic brass.

 

 

 

 

Henvendelse om arrangering eller komponering:
Mogens Andresen
Mail: ma@mogensandresen.dk
tlf.: +4520423846

 

 

 

 

 

DRAGE/ANDRESEN

ARRANGEMENTS & COMPOSITIONS

 

Along with Daniel Drage Lotzkat I have under the name DRAGE/ANDRESEN arranged and composed many pieces of music. We have made many pieces for brass ensemble for Brass Band for military band for concert band and symphony orchestra. We have written concertos for bass trombone, tuba and percussion, where the accompaniment is available for symphony orchestra, concert band or piano.

 

 

MUSIC FOR SPECIAL EVENTS

Alone or as part of DRAGE/ANDRESEN, I have written music for many “Special Events”, for example:
PEGASUS-FANFARE (1987)
– played by the Royal. Orchestra Brass at the re-nomination of “Pegasus Group” on the roof of the Royal. Theatre, Old Stage
SILVER WEDDING-FANFARE (1992)
– a mix of “Kong Kristian” and “La Marseillaise” (French national anthem) – played by the Royal Danish Orchestra at the celebration  of Queen Margrethe and Prince Henrik’s 25 years wedding day
PRELUDE FANFARE (1994)
– for Winds and percussion of The Royal Danish Orchestra for the Royal danish Opera’s outdoor concert

 

KRINSEN FANFARE (1994)
– for Christmas lights ignition at Kgs. Nytorv, played alternately by the Royal. Orchestra Brass and the Royal Life Guards Band
GAS-JINGLE (1997)
– written for natural gas conference, arr. respectively for Wind Band, Brass Band, Brass Ensemble, Brass quintet, saxophone quartet, string quartet – and lurs
GOLDEN HORNS-FANFARE (2004)
– to 8th. European youth music festival event at City Hall, for narrator, 2 euphoniums, 2 tubas and by the first performance with 5000 music school students
DOUBLE-CONCERTO (2004)
– for lur, didgeridoo and brass ensemble
PRELUDE AND POLSKA (2007) for 16 trombones –  commissioned by Scandinavian Trombone Festival in Ingesund, Sweden. The piece was later revised for 12 trombones, piano, bass and drum kit (see under Publications / music / sheet music)
BATTLE OF ISTED (2014)
– reconstruction of Hans Lumbyes piece – written for the Danish army 400 years anniversary concert at the Opera.  arr. for all three Danish military bands merged into a large orchestra of 70 musicians and 3 distance groups consisting of 18 trumpets and two percussionists,
HOLBÆK FANTASY (2014)
– orchestral overture built of melodies composed by children, commissioned by the Copenhagen Phil.
MAIN THEMES FROM CARL NIELSEN 2.SYMPHONY
 – exposed to music school ensemble
HAMLET FANFARE (2016)
– written for The Hamlet Festival in Elsinore – in several versions, respectively for Symphony Orchestra, Concert Band, Brass band and bugle-ensemble
PASTIME WITH GOOD COMPANY (2016)
– for symphony orchestra and music school students commissioned by Copenhagen Phil.
HORNPIPE from  WATERMUSIC (2016)
– for symphony orchestra and music school students commissioned by Copenhagen Phil.
ELGARS POMP AND CIRCUMSTANCE (2017)
– for symphony orchestra and music school students commissioned by Copenhagen Phil.
HORNFANFARE (2019)
– for 9 horn,  premiered af 50 horn players to ORCHESTRA FESTIVAL on DANISH RADIO 17/3 2019

 

 

SYMPHONIC BRASS

 

When the brass players from a symphony orchestra wants to perform as an ensemble it is always a problem to find repertoire for the right formation because most combinations of instruments does not match. Music for “10-piece ensemble” include only one horn but 4 trombones, and other pieces for larger ensembles may contain parts for six trumpets, four horns, four trombones and two tubas. None of these match the brass instruments in the symphony orchestra.  Therefore, we, DRAGE/ANDRESEN, have written a number of pieces for SYMPHONIC BRASS  perfectly suited for the brass sections in a Symphony Orchestra. For a complete list of music look under publikationer / music / sheet music / symphonic brass.

 

 

 

Contact about arranging or composing:

Mogens Andresen

Mail: ma@mogensandresen.dk

Phone: +4520423846

Mogens Andresen